Endurskoðaðar nýliðunarreglur staðfestar

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur staðfest endurskoðaðar reglur um bústofnskaupastyrki til frumbýlinga í sauðfjárrækt.  Reglurnar voru fyrst settar í janúar 2008 og auglýst eftir umsóknum þá.  Á árinu 2008 sóttu alls 42 um bústofnskaupastyrk og alls fengu 24 slíkan styrk en 18 umsóknum var hafnað.

Í reglunum sem settar voru á síðastliðnu ári var ákvæði um að þær yrður endurskoðaðar í árslok. Það hefur nú verið gert.  Stjórn Bændasamtakanna samþykkti endurskoðaða útgáfu á fundu sínum 10. desember sl. og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur nú staðfest þær eins og lög gera ráð fyrir.
Meginbreytingin er sú að nú geta þeir sem fengu styrk í fyrra sótt um áfram og heimilt er að styrkja þá einnig vegna fjölgunar í eigin stofni.

Í næsta Bændablaði verður auglýst eftir umsóknum vegna 2009, en umsóknarfrestur er til 1. mars nk.  Auglýsingu um staðfestingu reglnanna má skoða hér.

Texti nýrra reglna er birtur hér að neðan.

Verklagsreglur um úthlutun bústofnskaupastyrkja til frumbýlinga.

1. gr.
Samkvæmt samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 25. janúar 2007 verður árlega varið 35 milljónum króna til nýliðunar í stétt sauðfjárbænda, í formi styrkja til bústofnskaupa, bæði til frum-býlinga og við ættliðaskipti á bújörðum. Framlögin beinast að einstaklingum, þannig getur sami aðili aðeins notið framlags einu sinni, í eigin nafni eða til lögaðila sem hann á að meirihluta og rekur. Þó er heimilt að skipta framlaginu á allt að þrjú ár í röð ef bústofnskaup fara fram á þeim tíma. Hjón og sambýlisfólk teljast einn einstaklingur í skilningi þessara reglna.

2. gr.
Framlög eru veitt til nýliða í sauðfjárbúskap. Þeir einstaklingar sem eitt eða fleiri neðangreindra skilyrða gilda um teljast ekki til nýliða:
a) Hafa verið skráðir handhafar beingreiðslna frá og með árinu 2000 eða síðar.
b) Hafa verið eigendur að félagsbúum, einkahlutafélögum eða öðru fyrirtækjaformi sem rekið hefur sauðfjárbú frá og með árinu 2000 eða síðar.
c) Hafa átt fleiri en 50 fjár samkvæmt forðagæsluskýrslum frá og með árinu 2000 eða síðar.

3. gr.
Framlög eru veitt til bústofnskaupa og miðast við kaup á sauðfé umfram 50 fjár. Umsókn um framlag skal skila inn til Bændasamtaka Íslands fyrir 1. mars ár hvert. Með umsókn skal framvísa gögnum sem sýna fram á að kaup á bústofni hafi sannanlega átt sér stað. Framlag getur numið allt að 4.000 kr. á kind. Heimilt er að hækka framlag á kind, ef fjárhæðin sem til ráðstöfunar er, gengur ekki út.

4. gr.
Þeir sem fengið hafa úthlutað styrk skv. 3. gr. og sækja um aftur skv. 1. gr. næsta og/eða þarnæsta ár á eftir geta sótt um sambærilegan styrk vegna fjölgunar í eigin bústofni. Eingöngu er þá heimilt að veita styrk út á þá fjölgun vetrarfóðraðra kinda sem umsækjandi sýnir fram á að hafi orðið vegna ásetnings úr eigin fjárstofni.

5. gr.
Bændasamtök Íslands annast afgreiðslu umsókna. Fullnægi umsókn öllum skilyrðum skal fyrst úthluta fullum framlögum til kaupa á fyrstu 500 kindunum skv. hverri umsókn. Ekki er þó greitt framlag vegna fyrstu 50 kindanna í hverjum kaupum, nema þegar framlaginu er skipt skv. 1. gr. Að því loknu skal úthluta sömu framlögum til kaupa á kindum umfram 500, eftir því sem fjárveitingar leyfa.

6. gr.
Gerður verður samningur um nýliðunarframlag. Þar skal koma fram að framlagið fyrnist á fimm árum. Láti handhafi að framlagi af búskap á samningstímanum skal semja um hlutfallsleg skil á eftirstöðvum.

7. gr.
Áður en framlag kemur til greiðslu skal umsækjandi sýna fram á að hann eigi eða leigi rekstur á lögbýli og eigi lögheimili þar. Jafnframt skal umsækjandi leggja fram gögn um að hann hafi ÍSAT númer í búnaðargjaldsskyldri búgrein, virðisaukaskattsnúmer sem og gögn um að hann sé aðili að eða hafi sótt um aðild að gæðastýringu í sauðfjárrækt.

8. gr.
Komi í ljós að fjárveitingar dugi ekki til að veita full framlög til allra sem á þeim eiga rétt skv. reglum þessum skal fyrst skerða hlutfallslega framlög til kaupa á kindum umfram 500 sbr. 4. gr. Nægi það ekki skal skerða önnur framlög á sama hátt. Ef ekki tekst að úthluta öllu því fjármagni sem er til ráðstöfunar, er heimilt að bæta upp skerðingar sbr. 1. mgr. allt að tvö ár aftur í tímann. Að öðru leyti fer ráðstöfun fjármuna eftir ákvæðum samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 25. janúar 2007.

9. gr.
Þeir sem uppfylla skilyrði reglna þessara geta sótt um framlag skv. þeim vegna bústofnskaupa sem fram hafa farið frá og með 1. janúar 2008 eða síðar. Jafnframt geta styrkhafar frá árinu 2008 sótt um viðbótarframlag skv. ákvæðum 1. og 4. gr.

10. gr.
Reglur þessar sem settar eru með heimild í samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 25. janúar 2007 voru samþykktar af stjórn Bændasamtaka Íslands hinn 10. desember 2008 til að öðlast gildi við staðfestingu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

(Tekið af www.saudfe.is)